Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wanda Holweg – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

tel. 84 68 09 489
fax. 84 68 09 489
e-mail: gops@zakrzew.eu
Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek, godz. 7:30 – 15:30

_________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Program  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, a co za tym idzie, możliwością przystąpienia do niego Gminy Zakrzew, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zakrzewie, chcąc poznać potrzeby we wskazanym zakresie, zwraca się z prośbą do zainteresowanych osób, które:

 • posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym o zgłaszanie chęci skorzystania z usług Asystenta

Jednocześnie GOPS  w Zakrzewie informuje, że osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie przynajmniej średnie i co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym mogą zgłaszać chęć świadczenia usług jako Asystent osoby niepełnosprawnej.

Z uwagi na terminowość złożenia wniosku na środki finansowe zgłoszenia przyjmujemy do dnia 21 października 2021 r. w siedzibie GOPS w Zakrzewie.

Więcej na temat Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  w aktualnościach MRPiPS

LINK do strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-rusza-nabor-wnioskow-do-edycji-2022

Wszelkich informacji udzielamy również pod numerem telefonu: 84 680-94-89

Wanda Holweg

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Pomoc żywnościowa w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Podprogram 2020

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020, podprogram 2020 informujemy, że jest możliwe uzyskanie pomocy żywnościowej w formie paczek składających się z artykułów żywnościowych.

Pomoc żywnościowa kierowana będzie do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku oraz spełniają kryteria określone: w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. /tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1508/ w szczególności z powodu:  ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej i spełniają 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 w/w ustawy tj:

 • nie więcej niż 1402,00 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

 • nie więcej niż 1.056,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie przystąpił do realizacji Programu (POPŻ) Podprogram 2020 i zbiera informacje o liczbie osób wymagających pomocy w celu złożenia stosownego zapotrzebowania do Banku Żywności w Lublinie.

Osoby i rodziny spełniające w/w wymogi  i wymagające wsparcia w postaci pomocy żywnościowej powinny zgłaszać się  od 1 października 2020r. do 30 listopada 2020r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie, Zakrzew 26, Budynek Urzędu Gminy w Zakrzewie.

Osoby, które dotychczas otrzymały żywność z Podprogramu 2020 i nadal chciałyby korzystać z w/w pomocy powinny ponownie zgłosić się do GOPS.

Telefon kontaktowy 84 680 94 89

Kierownik GOPS

Wanda Holweg

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

INFORMACJA

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKRZEWIE

W SPRAWIE POMOCY

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 (koronawirus) Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje, iż w celu uzyskania pomocy należy kontaktować się z tutejszym Ośrodkiem telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu 84 680 94 89, w godzinach od 15.30 do 19.00 pod numerem telefonu 603 176 555.

W ramach porad psychologicznych dyżur telefoniczny świadczy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bychawie tel. 783 089 108.

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy harcerzy działających przy Pogotowiu Harcerzy i Harcerek ZHP Okręg Lubelski. Harcerze posiadają przeszkolenie medyczne oraz oferują pomoc w:

 • dostarczaniu żywności osobom tego potrzebującym,

 • szyciu maseczek ochronnych,

 • świadczeniu usług porządkowych,

 • rozpowszechnianiu informacji dot. aktualnego zagrożenia.

Dodatkowo mogą świadczyć inne usługi w miarę zaistniałych potrzeb

W przypadku potrzeby skorzystania z pomocy wszelkie informacje dostepne są pod tel. 518 980 996 lub adresem e-mail phh.lub@zhr.pl

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Konsultacje społeczne- Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2023 r.

Konsultacje mają na celu zapoznanie z projektem dokumentu oraz zebranie propozycji, uwag i opinii mieszkańców Gminy Zakrzew, organizacji pozarządowych, szkół, podmiotów ochrony zdrowia, policji, pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego dotyczących zakresu merytorycznego projektu.

Propozycje, uwagi i opinie w sprawie programu  należy przekazać wypełniając załączony formularz konsultacji:

Załączniki :

 1. Projekt Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2023
 2. Formularz do konsultacji GPWR

_________________________________________________________________________________

Program  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, a co za tym idzie, możliwością przystąpienia do niego Gminy Zakrzew, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zakrzewie, chcąc poznać potrzeby we wskazanym zakresie, zwraca się z prośbą do zainteresowanych osób, które:

 • posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym o zgłaszanie chęci skorzystania z usług Asystenta

Jednocześnie GOPS  w Zakrzewie informuje, że osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie przynajmniej średnie i co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym mogą zgłaszać chęć świadczenia usług jako Asystent osoby niepełnosprawnej.

Z uwagi na terminowość złożenia wniosku na środki finansowe zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31 grudnia 2019 r. w siedzibie GOPS w Zakrzewie.

Więcej na temat Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  w aktualnościach MRPiPS

LINK do strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2019-2020

Wszelkich informacji udzielamy również pod numerem telefonu: 84 680-94-89

Wanda Holweg

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

PODPROGRAM 2018 – efekty

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie z terenu województwa Lubelskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Lublinie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 540 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa Lubelskiego
 2. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

23,978666 ton żywności;

1614 paczek żywnościowych;

 1. W ramach Podprogramu 2018 dla 50 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
 • Ekonomiczne – 1spotkań dla  25uczestników
 • Kulinarne – 1 spotkań dla 25 uczestników

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie zaprasza do udziału w programie finansowanym ze środków rezerwy Ministra skierowanym do osób bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi.

Osoby bezrobotne będące dłużnikami alimentacyjnymi, zarejestrowane w naszym Urzędzie, które mają pomysł na własny biznes i chcą otworzyć własną firmę mogą otrzymać  jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 20 000,00 zł. Dodatkowo dla każdego  uczestnika zostało przewidziane kompleksowe wsparcie umożliwiające reintegrację społeczną i zawodową, w postaci:

 • pośrednictwa pracy,
 • indywidualnego planu działania,
 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • warsztatów „Bo Ty tatusiu jesteś”, których celem jest wzmocnienie i pogłębienie więzi między ojcem, a dzieckiem,
 • możliwości nawiązana współpracy z biurem rachunkowym, które oprócz standardowych usług, będą mogły świadczyć uczestnikom programu bezkosztowe doradztwo biznesowe,
 • możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnika (m.in. pracownika urzędu),
 • współpracy urzędu z kancelarią komorniczą.

Kontakt:

Anna Mazur

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11c; 20-209 Lublin

tel. (81)745-18-16 w. 259, pok. 208, e-mail: a.mazur@puplublin.pl

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Warsztaty ekonomiczne połączone z pokazem kulinarnym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Podprogram 2018 18-01-2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Zakrzewie      we współpracy z Fundacją Bank Żywności w Lublinie  w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym przeprowadził warsztaty edukacji ekonomicznej połączone z pokazem kulinarnym.

W ramach działań towarzyszących   odbyły się warsztaty  kulinarne  dla różnych grup pokoleniowych z udziałem eksperta – kucharza Pana Zygmunta Siegiedę,  który pokazał różne możliwości przygotowywania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych. Warsztaty miały na celu nie tylko wzbogacenie uczestników o nową wiedzę i umiejętności, ale również pozwoliły na integrację społeczną i możliwość dzielenia się doświadczeniami.  Pokaz kulinarny został połączony   z degustacją przygotowanych potraw.

Podczas warsztatów ekonomicznych, które prowadziła Pani Bożena Borowicz  zostały przekazane  informacje z zakresu ekonomii związane ze sprawnym i umiejętnym gospodarowaniem budżetem domowym.

Poruszone zostały kwestie z  zakresu planowania, wydawania, oszczędzania, dokonywania właściwych wyborów dotyczących np. robienia codziennych zakupów, wyboru ofert kredytowych czy poznawania praw konsumenckich.

Organizatorem warsztatów  był Bank Żywności w Lublinie, który w tym zakresie współpracuje z trenerami edukacji ekonomicznej, dietetykami i kucharzami. Z warsztatów skorzystali uczestnicy programu POPŻ 2014-2020, a udział w tych warsztatach był bezpłatny.

________________________________________________________________________________

PODPROGRAM 2017 – efekty

 1. W ramach POPŻ Podprogram 2017, który był realizowany w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności z Lublinie, mieszczącym się przy ul. Młyńskiej 18, 20-406 Lublin,
 2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak:

makaron jajeczny 4,5 kg,  ryż biały 4 kg, herbatniki 0,6 kg, mleko UHT 7 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 4 kg, fasola biała 4 kg, koncentrat pomidorowy 1,76 kg, powidła śliwkowe 1,5 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg, filet z makreli w oleju 1,7 kg, szynka drobiowa 3 kg, szynka wieprzowa 2,1 kg, pasztet wieprzowy 0,64 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l, kabanosy wieprzowe 0,36kg, miód wielokwiatowy 0,4 kg.

 1. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 471 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  • 19,5780 ton żywności;
  • 1410 paczek żywnościowych;
 1. W ramach Podprogramu 2017 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy łącznie w 2 warsztatach edukacyjnych, w których wzięły 50 osób.
 2. Rodzaje warsztatów:
 • Ekonomiczne – 1 spotkanie dla  25 uczestników
 • Kulinarne – 1 spotkanie dla 25 uczestników

________________________________________________________________________

Informacja dot. terminów składania wniosków na zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny
na nowy okres zasiłkowy 2018-2019

ZASIŁEK RODZINNY

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne  na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia danego roku,, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek  wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.” (art.26 ust.4 ustawy wyżej cyt.).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku..”( art.26 ust.4a ustawy wyżej cyt.).

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku. (art.20 ust.5 ustawy wyżej cyt.)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku. (art.20 ust.6 ustawy wyżej cyt.)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. (art.20 ust.7 ustawy wyżej cyt.).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. (art.20 ust.8 ustawy wyżej cyt.).

Wnioski na w/w świadczenia można także przesyłać drogą elektroniczną od dnia 1 lipca danego roku poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L.2016.119.1) informuję, iż:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakrzew 26, 23-155 Zakrzew reprezentowany przez Kierownika jednostki ,
 • Kontakt z Panią Anną Podolak Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: gops@zakrzew.eu.
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
  • w innych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie:
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów praw ;
 • podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia (tzw. podmioty przetwarzające).
 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa.
 • Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy
  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewiu. Przy czym podanie danych jest:
 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

_________________________________________________________________________________

Warsztaty ekonomiczne połączone z pokazem kulinarnym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

16-03-2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Zakrzewie we współpracy z Fundacją Bank Żywności w Lublinie  w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym przeprowadził warsztaty edukacji ekonomicznej połączone z pokazem kulinarnym.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy. Pokaz kulinarny został połączony z degustacją przygotowanych potraw.

Warsztaty edukacji ekonomicznej przeprowadziła Pani Bożena Borowicz natomiast pokaz kulinarny kucharz Pan Arkadiusz Krzesiak.

________________________________________________________________________________

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM2017

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywność w Lublinie  [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa lubelskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, : 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
 2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
   1. groszek z marchewką 4 kg,
   2. fasola biała 4 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,5 kg,
   6. makaron jajeczny 4,5 kg,
   7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
   8. ryż biały 4 kg,
   9. kasza gryczana 2 kg,
   10. herbatniki maślane 0,6 kg,
   11. mleko UHT 7 l,
   12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
   13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
   14. szynka drobiowa 3 kg,
   15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
   16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
   17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
   18. cukier biały 4 kg,
   19. olej rzepakowy 4 l;
 3. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzesz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

_________________________________________________________________________________

DOTACJE DLA KOBIET NA OTWARCIE WŁASNEJ FIRMY

Informujemy, że firma EURO-FORUM Marek Gudków w partnerstwie z Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu pn. “MÓJ BIZNES!”, w ramach którego można uzyskać bezzwrotne wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Projekt oferuje:

 1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania profesjonalnego biznesplanu.
 • Bloki szkoleniowe dostosowane do wiedzy i zapotrzebowania uczestniczek,
 • Zapewniony zwrot kosztów dojazdu,
 • Zapewniony zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.
 1. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 23 000,00 zł wypłacana jednorazowo po podpisaniu umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.
 2. Wsparcie pomostowe finansowe w wysokości 1 850,00 zł miesięcznie dla wszystkich uczestniczek, które otrzymały jednorazową dotację.
 3. Profesjonalne doradztwo biznesowe przez pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania przedsiębiorstwa.

W przedsięwzięciu mogą wziąć udział Panie, które spełniają łącznie następujące warunki:

– zamieszkują województwo lubelskie,

– są w wieku 30 lat lub więcej,

– pozostają bez pracy.

Dodatkowe punkty w trakcie naboru będą mogły uzyskać Panie, które spełnią jedno lub kilka z poniższych kryteriów premiujących:

– są zarejestrowane w KRUS i zadeklarują przejście do ZUS w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej,

– są w wieku 50 lat i więcej,

– długotrwale pozostają bez pracy (tj. min. 12 miesięcy),

– posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,

– posiadają maksymalnie średnie wykształcenie.

REKRUTACJA DO PROJEKTU PLANOWANA JEST NA PIERWSZĄ POŁOWĘ KWIETNIA 2017 R.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: http://mb.euro-forum.com.pl,

pod numerem telefonu: 81 534 95 72,

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 81/16 Wójta Gminy Zakrzew z dnia  25 sierpnia 2016 roku

w sprawie powołania zespołu ds. opracowania programów rozwiązywania problemów społecznych. .

Na podstawie art. 30 ust 1, art. 33 ust 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2016 r.  poz. 446 / w związku z art. 16b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz.U.2016 r. poz. 930 / art.176 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.      o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej / Dz.U z 2016 r.  poz.575/ art.6 ust 2 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzimie / Dz.U. z 2015 r.  poz.1390 z późn.zm. / zarządzam co następuje:

 • 1
 1. Powołuje się zespół ds. opracowania programów rozwiazywania problemów społecznych, Gminy Zakrzew na lata 2016 – 2026, uwzględniających:

1/ Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych

2/ Program Wspierania Rodziny

3/ Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

-zwany dalej ,,zespołem’

 1. W skład zespołu wchodzą:

1/ Wanda Holweg – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie – przewodnicząca zespołu

2/ Marianna Migut – Główny księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie/ Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – sekretarz

3 /Elżbieta Rubaj – Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie – członek

4/ Katarzyna Romanek – Pracownik socjalny/inspektor ds. ŚR i FA/ Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego  – członek

5/ Beata Sokół – Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie – członek

6/ Joanna Jarzyna – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Zakrzewie – członek

7 /Małgorzata Samol – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zakrzewie – członek

8/ Zofia Dziwulska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębinie – członek

9/ Krzysztof Smerdel – Dyrektor Gimnazjum w Tarnawce – członek

 • 2

Do prac zespołu zaprasza się przedstawicieli następujących instytucji i organizacji pozarządowych:

 1. Komisariatu Policji w Bychawie
 2. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zakrzewie
 3. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  PROMED w Zakrzewie
 4. Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Zakrzew
 • 3
 1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący lub wskazany przez niego członek.
 2. Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie
 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie
 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

_________________________________________________________________________________

Informacja dla lokalnych instytucji i przedsiębiorców

Wojewoda Lubelski zaprasza instytucje publiczne oraz przedsiębiorców do włączenia się    do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny, przyjętego ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. Poz. 1863).

Karta Dużej Rodziny to jeden z instrumentów polityki rodzinnej państwa, którego celem
jest tworzenie dobrych warunków dla życia i rozwoju rodzin wielodzietnych, promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz jej pozytywnego wizerunku w społeczeństwie, a także zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci z dużych rodzin. Funkcjonowanie Programu ma sprzyjać rodzinom z trojgiem i więcej dzieci w korzystaniu z oferty kulturalnej, sportowej czy edukacyjnej, jak również zmniejszać codzienne wydatki z rodzinnego budżetu.

Realizacja podstawowego celu jakim jest poprawa warunków funkcjonowania dużych rodzin nie będzie jednak w pełni możliwa bez zaangażowania instytucji publicznych i sektora biznesowego. Przystąpienie do programu Karta Dużej Rodziny daje korzyści nie tylko rodzinom, ale również wspierającym je instytucjom. Podmioty, które zapewniają rodzinom wielodzietnym uprawnienia nabywają prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, który może być wykorzystywany w materiałach reklamowych lub informacyjnych.
Przyczynia się to do zwiększenia rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy, pomaga kreować jej atrakcyjny wizerunek społeczny oraz wpływa na możliwość budowania długotrwałych relacji z klientami.

Warunkiem przystąpienia do programu jest wypełnienie deklaracji dostępnej na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie www.lublin.uw.gov.pl,
w której podmiot określi, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź preferencje może zaoferować oraz odesłanie jej na adres: krd@lublin.uw.gov.pl lub wypełnienie formularza poprzez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/formularz-zgłoszenia-kdr.

Po weryfikacji formularza uzgodnione zostaną szczegółowe warunki współpracy
i podpisana zostanie umowa z Wojewodą Lubelskim. Przekazane zostaną również materiały promocyjne, logo i naklejki ze znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”,
a dane firmy zamieszczone zostaną na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.

Ogólnopolski charakter Programu to również szansa na zainteresowanie ofertą lubelskich instytucji i promowania Lubelszczyzny jako regionu otwartego na potrzeby polskich rodzin.

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w Programie Karta Dużej Rodziny, uzyskają wszelkie niezbędne informacje od pracowników Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod numerem telefonu 81 74 24 148 lub 81 74 24 405, codziennie w godzinach od 7.30 do 15.00, a także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.rodzina.gov.pl.

_________________________________________________________________________________

Clipboard02

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Do końca lutego 2016 roku w Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zakrzewie ( w ramach współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Zakrzewie ) osoby które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Oprócz wsparcia żywnościowego Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie we współpracy z Bankiem Żywności realizować będzie cykliczne działania Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.
Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie objęła wsparciem żywnościowym 250 osób.

Clipboard03

__________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie w latach 2014-2015 realizował projekt systemowy „Wspieranie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej w gminie Zakrzew”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W projekcie wzięło udział 6 osób mieszkających na terenie Gminy Zakrzew, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, będących w wieku aktywności zawodowej, mających problemy z podjęciem zatrudnienia z powodu braku kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego, rolnicy a także osoby, które nie posiadały umiejętności w poruszaniu
się po rynku pracy. Osoby biorące udział w projekcie uczestniczyły w warsztatach kompetencji i umiejętności społecznych (poradnictwo psychologiczne i doradztwo zawodowe), a także w kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe min.: opiekun osób starszych i dzieci, kurs komputerowy z obsługą kasy fiskalnej, kurs fryzjerski oraz kurs carvingu.

Wszystkie założenia wynikające z projektu zostały zrealizowane. Realizacja projektu systemowego „Wspieranie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej w gminie Zakrzew” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakończyła się 30.06.2015r.

Z poważaniem

Wanda Holweg
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

__________________________________________________________________________________

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca lutego 2016 roku w   Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zakrzewie ( w ramach współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Zakrzewie ) osoby które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Oprócz wsparcia żywnościowego Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie we współpracy z Bankiem Żywności realizować będzie cykliczne działania Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie objęła wsparciem żywnościowym 250 osób.

__________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie jest budżetową jednostką organizacyjną gminy, utworzoną w celu realizacji zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej. Działalność ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy a w zakresie zadań zleconych ze środków przekazywanych przez administrację rządową. Podstawowym aktem prawnym, porządkującym zakres i sposób funkcjonowania pomocy społecznej jest ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004r.
(Dz .U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada
za całokształt jego działalności, dobór pracowników, powierzone składniki majątkowe.

Ponadto strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą:

 • główna księgowa,
 • pracownicy socjalni

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone gminie wynikające
z ustawy o pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych, a także wynikające
z uchwał Rady Gminy.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach
  o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych
  z klęską żywiołową lub ekologiczną,
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należą:

 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
  ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki
  i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób
  i rodzin z grup szczególnego ryzyka
 • sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej
 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
  w wyniku zdarzenia losowego
 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje
  z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem
 • praca socjalna
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych , w tym specjalistycznych,
  w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi
 • tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
 • dożywianie dzieci
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
 • kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

Występowanie jednej z powyższych okoliczności równocześnie z kryterium dochodowym określonym w ustawie o pomocy społecznej, jest warunkiem nabycia prawa
do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Kryteria dochodowe wynoszą:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 477 zł
 • dla osoby w rodzinie – 351 zł

W ramach projektu systemowego POKL „Wspieranie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej w gminie Zakrzew” Ośrodek wspiera osoby korzystające z pomocy społecznej zagrożone wykluczeniem społecznym w podnoszeniu kwalifikacji
oraz kompetencji społecznych. Uczestniczy w innych programach dla różnych grup wymagających wsparcia.

Ośrodek realizuje zadanie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992) w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczenia pielęgnacyjnego oraz realizuje ustawę z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) w zakresie ustalania prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.

Ponadto Ośrodek koordynuje działania w zakresie organizowanych na terenie gminy prac społecznie użytecznych, jest współorganizatorem z PCPR letniego wypoczynku dla dzieci, koordynuje pomoc żywnościową dla mieszkańców gminy pochodzącą z Banku Żywności w Lublinie oraz z CARITAS.

Pracownicy tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej oprócz kompletowania dokumentów potrzebnych do przyznania pomocy w różnych formach prowadzą szeroko rozumianą pomoc socjalną dla klientów. Ponadto pomagają w kompletowaniu i składaniu dokumentów w celu uzyskania orzeczeń o niepełnosprawności, ściśle współpracują z innymi instytucjami, organizacjami, m.in. Ośrodkami Pomocy Społecznej, kuratorami, pracownikami służby zdrowia, Policją, GKRPA, Szkołami, Środowiskowym Domem

Samopomocy itd.

___________________________________________________________________________________

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny w gminie Zakrzew został powołany Zarządzeniem Nr 76/12 Wójta Gminy Zakrzew z dnia 14 września 2012r. Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.), ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473  z późn. zm.), ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), Uchwała Nr X/46/11 Rady Gminy Zakrzew z dnia 25 listopada 2011r.  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

Zespół Interdyscyplinarny – jest to grupa specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Wyznaczone w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie osoby spotykają się  w celu nakreślenia sposobu, w jaki chcą działać i wykorzystywać swoje kompetencje, możliwości i zasoby w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonującego na terenie Gminy Zakrzew wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:

– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie

– Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie

– Komisariatu Policji w Bychawie

– Szkoły Podstawowej w Zakrzewie

– Szkoły Podstawowej w Dębinie

– Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie

– Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PROMED” w Zakrzewie

– Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bychawie

– Sądu Rejonowego Lublin -Wschód w Lublinie z/s w Świdniku

Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest pomoc osobom i rodzinom z problemem przemocy w przezwyciężeniu problemów, podejmowanie działań interwencyjnych oraz długofalowe wsparcie na rzecz przeciwdziałania skutkom przemocy.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jest koordynowanie i integrowanie działań podmiotów uczestniczących na obszarze danej gminy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie umożliwia tworzenie w ramach  Zespołu Interdyscyplinarnego grup roboczych  w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem  przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
Zgodnie z nałożonymi wymogami prace grup roboczych są dokumentowane.

Sprawy związane z przemocą w rodzinie można zgłaszać bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz każdej instytucji wchodzącej w skład zespołu interdyscyplinarnego w Zakrzewie.

Z poważaniem

Wanda Holwe

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej