Aktualności

__________________________________________________________________________

Zaproszenie

Wójt Gminy Zakrzew  i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie we współpracy ze Starostą Lubelskim oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Zakrzew na otwarte spotkanie społeczne  w ramach „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie”, które odbędzie się w dniu 11 października 2017r. (środa) o godzinie 16.00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Zakrzew.

Spotkanie poświęcone będzie zwiększeniu świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie, udzieleniu wsparcia i pomocy rodzinom, w tym będącym  w sytuacji przemocy domowej, pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i zagrożonym przemocą, zapobieganiu powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, propagowaniu prawidłowych metod wychowawczych i postaw rodzicielskich.

Podczas spotkania można będzie uzyskać poradę pedagoga, psychologa, prawnika i policjanta.

Dzieciom,  których rodzice będą brali udział w spotkaniu zapewniona zostanie opieka.  Animatorzy będą do dyspozycji dzieci do momentu jego zakończenia, wypełnią ten czas atrakcjami i zabawami.

__________________________________________________________________________

Konsultacje społeczne – Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
na lata 2016- 2026

Konsultacje mają na celu zapoznanie z projektem dokumentu oraz zebranie propozycji, uwag i opinii mieszkańców Gminy Zakrzew, organizacji pozarządowych, szkół, podmiotów ochrony zdrowia, pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego dotyczących zakresu merytorycznego projektu

Strategia 2016-2026

Propozycje, uwagi i opinie w sprawie strategii  należy przekazać wypełniając formularz konsultacji.

__________________________________________________________________________

_plakat_b2_ver3_________________________________________________________________________

 

2014-2__________________________________________________________________________

_1__________________________________________________________________________

1__________________________________________________________________________
2__________________________________________________________________________
OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY – INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO.

Protokół

z dnia 05.11.2013r. z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko  pracownik socjalny  – inspektor ds. świadczeń rodzinnych  i funduszu alimentacyjnego.

Podczas rekrutacji zastosowano następujące  metody naboru:

– otwarty nabór ogłoszono dnia 10.10.2013r. Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zakrzewie.

– dokumenty można było składać do dnia 31.10.2013r.

Zastosowano następujące techniki  naboru:

– analiza dokumentów aplikacyjnych.

Komisja w składzie:

Wanda Holweg          – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie

Marianna Migut          – główny księgowy

Elżbieta Rubaj            – starszy pracownik socjalny

W wyniku ogłoszenia naboru na w/w stanowisko pracy aplikacje złożyło 5  kandydatek -wszystkie kandydatki spełniły wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.

Na rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami na stanowisko  pracownik socjalny – inspektor     ds. świadczeń rodzinnych  i funduszu alimentacyjnego, która miała miejsce w dniu 05.11.2013r.          w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie zgłosiło się 5 kandydatek  zakwalifikowanych pod względem formalnym, były to następujące osoby:

  1. Pani J.    Dyś
  2. Pani A.  Matacz
  3. Pani M.  Jodłowska
  4. Pani A. Remuszka
  5. Pani A. Rosińska

W wyniku zakończenia rekrutacji na w/w stanowisko została wybrana Pani M. Jodłowska

Uzasadnienie wyboru

Pani Monika Jodłowska  posiada wykształcenie określone   w art. 116  ust. 1  ustawy
z dnia  12 marca 2004r.    o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.). Podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielała rzeczowych i wyczerpujących odpowiedzi. Wykazała się znajomością zagadnień wynikających z ustawy o pomocy społecznej,  świadczeniach rodzinnych   oraz  funduszu alimentacyjnym. Zdaniem Komisji posiada predyspozycje do podjęcia pracy na stanowisku  pracownika  socjalnego/inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Sposób prezentacji swojej osoby w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej pozwala sądzić, że powierzone obowiązki służbowe będzie wykonywała w sposób sumienny i odpowiedzialny.

__________________________________________________________________________

3__________________________________________________________________________4__________________________________________________________________________

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny w gminie Zakrzew został powołany Zarządzeniem Nr 76/12 Wójta Gminy Zakrzew z dnia 14 września 2012r. Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.), ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473  z późn. zm.), ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), Uchwała Nr X/46/11 Rady Gminy Zakrzew z dnia 25 listopada 2011r.  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

Zespół Interdyscyplinarny – jest to grupa specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Wyznaczone w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie osoby spotykają się  w celu nakreślenia sposobu, w jaki chcą działać i wykorzystywać swoje kompetencje, możliwości i zasoby w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonującego na terenie Gminy Zakrzew wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:

– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie

– Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie

– Komisariatu Policji w Bychawie

– Szkoły Podstawowej w Zakrzewie

– Szkoły Podstawowej w Dębinie

– Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie

– Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PROMED” w Zakrzewie

– Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bychawie

– Sądu Rejonowego Lublin -Wschód w Lublinie z/s w Świdniku

Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest pomoc osobom i rodzinom z problemem przemocy w przezwyciężeniu problemów, podejmowanie działań interwencyjnych oraz długofalowe wsparcie na rzecz przeciwdziałania skutkom przemocy.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jest koordynowanie i integrowanie działań podmiotów uczestniczących na obszarze danej gminy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie umożliwia tworzenie w ramach  Zespołu Interdyscyplinarnego grup roboczych  w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem  przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
Zgodnie z nałożonymi wymogami prace grup roboczych są dokumentowane.

Sprawy związane z przemocą w rodzinie można zgłaszać bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz każdej instytucji wchodzącej w skład zespołu interdyscyplinarnego w Zakrzewie.

Z poważaniem

Wanda Holwe

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

 

__________________________________________________________________________

Projekt „Wspieranie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej w gminie Zakrzew”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej i integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie od 2008r. realizuje projekt „Wspieranie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej w gminie Zakrzew” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt ma charakter lokalny, obejmuje swoim zasięgiem Gminę Zakrzew, w ramach realizacji projektu wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego w 2011r. objęta zostanie  grupa pięciu osób, korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka,  w tym jedna osoba niepełnosprawna.

Celem ogólnym projektu jest  zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym lub dyskryminowanym na rynku pracy poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy, zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych będących klientami pomocy społecznej. Cel ten będzie osiągany poprzez realizację zadań aktywnej integracji tj. aktywizację społeczną, edukacyjną i zdrowotną.

Dodatkowo w całości ze środków EFS finansowane jest wynagrodzenie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu.